• Мэргэжлийн болон салбар дамнасан судалгаа хийх
  • Судалгааны болон мэргэжлийн ур чадварын сургалт зохион байгуулах
  • Mongolian journal of Weather, Climate and Environment сэтгүүл эрхлэх
  • Байгаль, цаг уурын танин мэдэхүйн сэтгүүл эрхлэх
  • Нийгмийн үйлчилгээнд зориулж мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх
  • Хамтын болон захиалгат судалгаа шинжилгээ хийх, сургалт явуулах
  • Судалгаанд суурилсан хэрэгцээт мэдээ мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах

Иргэдэд үзүүлэх захиалгат үйлчилгээ

  • Судалгаа шинжилгээний бичиглэл, номзүйн редактор хийх үйлчилгээ
  • Статистик анализ, тоон шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйлчилгээ
  • Газарзүй мэдээллийн систем хэрэглэх, хиймэл дагуулын мэдээ ашиглах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
  • Веб сайт хөгжүүлэлт хийх үйлчилгээ, Жишээ:

                      Албан байгууллагын сайт: weather-num.com 

                     Үйл ажиллагааны сайт:  journal.weather-num.com 

                      Хувийн сайт: emunkhuu.com 

1
2