ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ

 1. Nighttime warming effects on grass growth in Mongolia
  Хэрэгжих хугацаа: 2018.04.01 – 2022.03.31
  Хамтрагч, судлаач: Тоттори Их Сургууль, Тошихики Кинугаса
  Үр дүн, үйл ажиллагаа: а) Японд 1 магистр оюутан тэтгэлэгтэйгээр суралцуулах;
  б) хамтарсан өгүүлэл бичих
 2. Study on feedbacks between climate change and Mongolian medical plants
  Хэрэгжих хугацаа: 2019.04.01 – 2020.03.31
  Хамтрагч, судлаач: Чуо Их Сургууль, Томоко Накано
  Үр дүн, үйл ажиллагаа: а) Японоос 1 зочин судлаач лабораторид ажиллах;
  б) хамтарсан өгүүлэл бичих
 3. Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл
  Хэрэгжих хугацаа: 2019.01.01 – 2022.03.31
  Хамтрагч, судлаач: Нагояа их сургууль, Банзрагч Нандинцэцэг, Масато Шинода
  Үр дүн, үйл ажиллагаа: а) Редакцийн зөвлөл, сэтгүүлийн хэрэгжилтийг хангах; б) хамтарсан өгүүлэл бичих
 4. Говийн шороон шуурганд өнгөн хөрс элэгдэх үзэгдэл, элсний нүүлтийн хурд ба босоо тархалтын өөрчлөлт
  Санхүүжүүлэгч байгууллага: Азийн Судалгааны Төв
  Санхүүжилт: 10 сая төгрөг
  Хэрэгжих хугацаа: 2019.01.01 – 2019.12.25
  Төслөөс гарах үр дүн: ТР индекстэй сэтгүүлийн өгүүлэл 1ш

ХЭРЭГЖСЭН ТӨСӨЛ

 1. Цэвдэгтэй бүсийн гадаргын болон газрын дорх усны хөдлөл зүйг изотопын аргаар судлах
  Санхүүжүүлэгч байгууллага: Азийн Хөгжлийн Банк
  Санхүүжилт: 27 сая төгрөг
  Хэрэгжих хугацаа: 2016.01.01 – 2017.12.31
  Төслийн үр дүн: Судалгааны тайлан /линк/